-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲۴, شنبه

روند سقوط حکومت کابل تسریع شده است

 طراح اصلی حمله سریالی به زبان فارسی، اشرف غنی و امرالله صالح اند.

درعقب اقدامات فارسی ستیزی حکومت غنی چه چیزی درجریان است؟ اول و انتهای سناریویی که این استخوان شکنی اجتماعی از روی آن آغاز شده را من به درستی درک نمی توانم. اما قطعاً ایمان دارم که طراح این رزالت، اشرف غنی و امرالله صالح می باشند. مضافاً این سیاه بازی ها مانع فروپاشی دولت نا کارآمد شده نمی تواند.

حالا هر هفته، یک خبر ناگوار و منافقانه به ارتباط تعرض به زبان فارسی و ایجاد جبهات تقابل منفی درجامعه انتشار می یابد. درگذشته این طور نبود؛ اکنون این کمپاین مکروه و ضد ملی شدید شده است.

 یک آدم عادی هم می داند که سرزمین کهن بلخ، مهد و گاهواره زبان پارسی است. اعزام یک ترافیک زبان از کابل به بلخ بی گمان روی محاسبه های مبتنی بر بازی کثیف سیاسی استوار است. به نظرمن، یک انفجاری درحال وقوع است.