-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۳, سه‌شنبه

طالب وداعش «برادرمسلمان» است/ گدودی شیروخون...

وجه افتراق کسانی که می گویند هیچ مسلمانی برادرمسلمان خود را نمی کشد، با داعش وطالب درچی است؟

 به وسیلۀ مسلمانان آتشین، تا گلو درخون و اشک غرق شده اند؛ اما یک جوان برومند از جمع همین قربانیان و له شده گان، به جای نبرد و مقاومت و دست و ندای اتحاد ملی برضد جنگ تحمیلی، مرتب درشبکه طلوع گفته روان است که این حملات « از نظر اسلامی هیچ توجیهی ندارد!» چپ و راست از انبار روایات پالیده روان است تا ثابت کند که هیچ مسلمان حق کشتن برادرش را ندارد!

چی کسی نمی داند که این روایات درعمل، کاملاً معکوس مرقومات روی کاغذ است. از اول چنین بوده، 1400 سال چنین بوده، حالا هم چنین است؛ بعد ازین هم اتفاق بهتری ( ناقض احتمالی روایات) را به چشم نخواهید دید.

جوان این مملکت که با تجارب تلخ جنگ چهار دهه به این مرحله رسیده، هنوز درین باره نه اندیشیده که مغز انتحاری ها به وسیله همان روایات دیزاین و دستکاری شده تا شیفته و شیدا شده اند که با حالتی مستانه، هم جان خود را بدهند و هم مسلمان های ( برادران خودش) را با لذتی لدُنی از زنده گی ساقط کند. هنوز یاد نگرفته اند بفهمند که افغانستان میدان جنگ منافع و تضاد منافع بین چندین کشورمسلمان ونا مسلمان است. 

هنوز فکرمی کنند که بریدن رشتۀ برادری و همدردی و ترسیم وجوه دینی با داعش و طالب، گناه دارد. 

پس مرز بین داعش وطالب با قربانیان آن ها چندان مشخص نیست. دزد هم میگوید یا خدا، صاحب هم می گوید: او خدا. 

نتیجه چی؟ نتیجه اش گد شدن شیروخون است. استخوان بندی ملی درافغانستان بیخی درهم شکسته است.