-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۸, سه‌شنبه

امریکا در دو راهه/ دفاع ناممکن از حکومت فاسد/ اتحاد با تروریزم

 حمید روی اندیشه

بورد نشراتی نیویورک تایمز که شامل افراد متخصص و مسلکی به شمول نظامیان است، مقاله ی دارد در مورد افغانستان که با توجه به اهداف دراز مدت آمریکا نوشته شده؛ خطوط اساسی سرمقاله چنین است:

آمریکا در طول سال ها با دو گزینه که هر دو خراب است مواجه بود؛  یکی که از حکومت فاسد در افغانستان که وحدت هم  در آن دیده نمیشود دفاع کند و یا شکست خودرا قبول نموده ترک نمایید .

در سر مقاله آمده  که در مجموع توافق بر این است که در گیری آمریکا در افغانستان پایان یابد اما اینکه عساکر بکدام سرعت خارج شوند و چه تعداد بخاطر مبارزه با تروریزم در افغانستان باقی بماند ، سوالی است که توافق کلی در مورد وجود ندارد.

در سرمقاله به توافق آمریکا و طالبان چندان خوش بینی نشان داده نشده و از ادامه همکاری طالبان با القاعده یاد شده گفته شده که در هیات مذاکرات طالبان دو قوماندان که متهم به کشتار دسته جمعی که انگیزه مذهبی داشت،  شرکت دارد. 

سرمقاله می گویید که معلوم نیست مذاکرات بین الافغانی چی مدت را در بر خواهد گرفت ، آمریکا نباید گروگان این مذاکرات باشد ، با در نظر داشت مسائل استراتژیک با مشورت کشور های  دیگر تصمیم بگیرد.

در سر مقاله اشاره بر این شده که از نادرات است که روسیه، چین،ایران و پاکستان همه در یک مورد توافق نظر دارند که آمریکا عساکر خودرا از افغانستان خارج سازد اما مسئولانه به شکلی که امنیت منطقه را به خطر نیافتد 

سر مقاله روحیه پالیسی جو بایدن را نشان میدهد که بار دیگر خواست کشورهای منطقه در نظر گرفته خواهد شد و آمریکا در تبانی با اروپا،  ناتو و منطقه عمل خواهد کرد