-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۰, چهارشنبه

خریداری بمب/ فی بم،۲۹۲ میلیون دالر

 

کنگرس امریکا فروش بم های بزرگ هریک به بهای 292 میلیون دالری به عربستان سعودی را تصویب کرد. تصورکنید، یک بم 292 میلیون دالر. روی نشانه گیری ارتش عربستان برای استعمال دقیق جنگ ابزار ناشناخته و پیشرفته فکری شده است؟

من باور ندارم.

اما این یگانه پرسش تشویش آمیز ودرعین حال خند آور نیست. تشویش اصلی این است که عربستان این سلاح را برضد کدام کشور قرار است به کار بگیرد؟

بی هیچ اگرومگر، بریک کشوراسلامی، مانند ایران، یمن یا شیخ نشین های دوروپیش. سلاح های عربستان هیچ گاه بالای یهود و نصارا استعمال نمی شود؛ آن سلاح ها برای بیمه کردن شیوخ فرسوده و سنت تخمیر شدۀ اجتماعی و مذهبی وابسته به دودمان هاشمی خریداری می شود.

حال تصور کنید که آیندۀ اسلام چه رقم است.