-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

یادداشت فیاض مهرآئین

 یادداشت : 

کسانی که حضرت بیدل را اهل افغانستان میشمارند بیشتر به این ا بیات او استناد میکنند:

حبف است دست منعم در استین شودخشک

 این  نان نمک  ندارد تا  پنجه  کش نباشد

اصطلاح نان پنجه کش جز افغانستان در کشور های دیگر وجود ندارد/

 اصطلاح سیاهی زیرکردن یاسیاهی لغت؛ لگد؛ کردن نیز خاص کشور ماست ؛ بیدل گوید؛ 

نشوی بیش ازین به خواب دلیر== که مبادت کند سیاهی زیر

مثنوی عرفان

به نقل ار کمنت جناب دکتور ستوده

دوکان تخته شدن نیز از اصطلاحات افغانستان است وبیدل نیز ان را به کار برده است:

خود فروشی همه جا تخته نموده ست دکان

خواه در خانه نشین  ؛ خواه به با زار برا

وقتی قمار باز مفلس میشود و جهیز گر به او پول نمیدهد ؛ در باره او  میگویند ؛ ؛ دو او تخته است ؛ واین خاص خراباتیان  کشورماست/

سیمگر

ستاد یوسف باختری