-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۲, چهارشنبه

محمدولی خان خان، پادشاه زاده بود؛ نه غلام بچه

 


به گواهی تاریخ: شه محمد سراج خان جد محمد ولی خان دروازی توسط امیر عبدالاحد خان پادشاه بخارا به فرغانه تبعید گردید. مصدف با همین دوره عبدالرحمن خان نیز با شکست پدرش محمد افضل خان توسط امیر شیرعلی خان به بخارا فرار نمود، این دو خاندان در بخارا با هم معرفت حاصل نمودند ودر جریان این معرفت امیر عبدالرحمن بانو لاله بیگم دختر میر جهاندار شاه امیر بدخشان را به حباله نکاح خود در آورد. 

نتیجه این نکاح تولد امیرحبیب الله ونصرالله فرزندان عبدالرحمن خان بود. محمد ولی خان پسر ابوالفیض خان دروازی  هم در همین زمان طفلی بود،که با حبیب الله همبازی وهم سبق بودند. امیر عبدالرحمن به کمک امرای بدخشان ودرواز شاهان از دریای آمو گذشته وبا معیت میر باباخان سر راست به بدخشان رفت وبا امیران محلی شغنان توافق همکاری حاصل نمود. وی به امرای بدخشان ودرواز وعده داده بود که اگر سلطنت کابل را بدست آورد با آنها تقسیم خواهد نمود وبا همین وعده در همرکابی همدیگر تا چاریکار آمدند، اما پس از اعلان پادشاهی این وعده از حواسش بیرون شدند. تنها کاری کرد امیر افضل خان را بحیث حاکم آقچه مقرر نمود وبه ابوالفیض خان معاشی مقرر نمود ومحمد ولی خان را شامل مکتب مراد خانی کابل نمود. 

با این حال محمد ولی خان که مثل عبدالرحمن خان هفت پشتش پادشاهان مستقل درواز وقرانگین وبلجوان وختلان بودند، با خانواده عبدالرحمن خان از طفلی آشنا بودند، در همین روال محمد ولیخان با شهزاده امان الله خان روابط مودت آمیز بر قرار نمود وسراج الخوانین دختر خاله خودرا به عقد دوستش محمد ولی خان در آورد. محمد ولی خان غلام بچه نه، بلکه ریس مجموعه غلام بچه های دربار امیر حبیب الله خان بود وتوانست آنهارا در متن جنبش مشروطه خواهان اول تنظیم نماید که در تحولات سیاسی افغانستان ودر کودتای شاه امان الله علیه پدرش در کله گوش لغمان نقش کلیدی داشتند..

داکتر صاحب نظر مرادی