-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

وا عجبا! محکوم به خیانت ، والی خوست مقررشده است


          نوشته ی: اسماعیل فروغی 
     دیروزهنگامی که درباره ی حمله ی خونین طالبان برپاسگاه نظامیان ما درغزنی  و دلایلِ تکرار پیهم و مشابه چونین حملات بر پاسگاه های سربازان ما می نوشتم ، به خبر  مقرری جنرال مهمندکتوازی به حیث والی خوست برخوردم که سه سال پیش ازاثر بی کفایتی اش درقول اردوی شاهین بلخ ، دوصد سرباز وافسرما دریک روز به خاک و خون غلطیده بودند .

       به یاد داریم که سه سال پیش طالبان به یاری همدستان شان دراردو ، برقول اردوی شاهین رخنه کرده ، در مدت فقط چنددقیقه ، دو صد سرباز وافسرما را بیرحمانه بقتل رسانده بودند .

      پس از وقوع این حادثه ی خونبار، ارچند وزیردفاع وقت ـ آقای عبدالله حبیبی و لوی درستیزآن زمان ـ آقای قدم شاه شهیم ، به دلیل غفلت دروظیفه ، مجبور به استعفا شدند ؛ اما چند روزی نگذشته بود که یکی سفیرکبیراردن و دیگری سفیرکبیر قزاقستان  مقررشد.

      در آن زمان ثابت شد که غفلت و خیانت برخی قوماندانان وهمدستی شان با طالبان - بخصوص غفلت قوماندان قول اردوی شاهین آقای مهمند کتوازی ( که حالا دوباره والی خوست مقرر شده است ) ، نیز زمینه ی نفوذ و رخنه ی تروریستان بربزرگترین قول اردوی افغانستان را مساعد کرده ، سبب قتل 200 سرباز و افسرما شده بودند .

      متکی به شواهد ودلایل موجه ، آقای مهمند کتوازی وعده ای دیگر به سارنوالی معرفی شده ، به حبس تنفیذی محکوم گردیده بودند . 

      اما پس ازگذشت زمان ، همانند سایرقضایا ، بروی قضیه ی حمله ی خونین بر بزرگترین قول اردوی کشورهم خاک انداخته شده ، فرماندارِ محکوم به حبس تنفیذی ، از حبس رهاشده باردیگر بفرمان سرقوماندان اعلای قوای مسلح ، والی خوست مقررشده است. 

     حالا با اینگونه مقرری ها چه تبصره ای میتوان داشت جزاین که بنویسی : عدم بازپرس ازمقصران ومتهمان ، همنوایی با طالبان است و مساوی با رهاکردن شش هزارجنگجوی جنایتکارآنان اززندان ها . بی پروایی به سرنوشت سربازان است و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت صلح درافغانستان . 

       به باورمن ، اینکه چرا پاسگاه های نظامی ما پیهم مورد هجوم خونین تروریستان قرار میگیرند و اینکه چرا رویای تأمین عدالت وقانون درمملکت ، دست نیافتنی شده است ، دلیل عمده ی آن مدیریت ضعیف ازروند جنگ وصلح ، فسادگسترده ، مناسبات سلیقوی ـ قومی وعدم بازپرس ازگنهکاران و جاسوسان می تواند باشد .