-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

مأمور نیابتی برای پنجشیر سرانجام رونمایی شد


 صلاح الدین ربانی کف دستِ خواهر زاده اش - زبیر مسعود - را خوانده و از وی احتراز دارد. اولین ضربه به احمد مسعود نه از سوی داعش و طالب، بلکه از داخل خانه خواهد آمد. طبق گزارش به دست آمده از منابع خاص،  احمد زبیر پسر احمد ضیا مسعود که مدتی در شورای امنیت زیرنظر حنیف اتمر کار می کرد، دریک چرخش ناگهانی، به میدان فعالیت های آشکار به هدف ریزرف مدیریت جنگ و صلح درپنجشیر رها شده است.

 مأموریت جدید زبیر مسعود از طریق حنیف اتمر تمویل و هدایت شده می شود. به وی گفته شده که رهبری آیندۀ پنجشیر باید در دست تو باشد و پول وافری برایش داده اند تا با فرماندهان بیکار و پسران شان دیدار نموده و وعدۀ کمک بدهد. وی اخیراً شماری را از موتر فروشی ها گرد آورده و با خود به پنجشیر برد و مراسم نگاره اندازی به راه انداخت.

 هدف اصلی از چهره سازی زبیر مسعود، ایجاد محدودیت، مزاحمت و گذاشتن دست انداز در مسیر فعالیت های سیاسی احمد مسعود یگانه پسر شادروان احمد شاه است. 

محاسبۀ توطئه گران چنین است که طالبان سرانجام بعد از فلج شدن گروه فاسد ارگ، خواهان تماس و تفاهم با جبهه مقاومت ملی خواهد شد. پیشرفت وضعیت به این شکل برای گروه ارگ، یک کابوس است و برنامه ریخته اند که احمد مسعود را به وسیلۀ یکی از اعضای دودمان خودش کوچک ساخته، تحت نظارت درآورند تا وی نتواند بین جوانب داخلی هم آهنگی ایجاد کرده و با سیاست های منطقه ای هم راستا شود. 

نگاه عمومی اشرف غنی، امرالله صالح و حنیف اتمر این است که احمد مسعود قبل از آن که حوزۀ پویایی هایش را توسعه دهد، دریک نقطه به انزوا رانده شده و با به صحنه آوردن رقیب های منطقه ای و خانواده گی دربرابرش، رهبری مردم دراختیار کانال دیگری قرارگیرد.

این سیاست، با پالیسی پاکستان، امریکا، عربستان، یوناما، طالبان و مفرزه های نیابتی در داخل پنجشیر وفق می دهد.

زبیر مسعود درچهارچوب پروژۀ نیابتی در تقابل با پسرکاکایش وارد عرصه شده و طرح پیش رانش وی به پنجشیر( چنان که دربالا اشاره رفت) از سوی شبکه های معاند مرتبط با کشور های قدرت مند خارجی، تمویل و هدایت می شود. 

گزارش های تحلیل شده از منابع ناظر مشعر اند که نخستین ضربه احتمالاً از سوی زبیر مسعود و دایی ها ( ماماها) به وجهه و روال کاری احمد مسعود وارد خواهد آمد. به این ترتیب، احمد مسعود و حوزۀ مقاومت ملی روزهای دشواری را در پیش خواهند داشت.

صلاح الدین ربانی که از اسرار خواهر زاده اش ( زبیرمسعود) به خوبی آگاهی دارد با درک این نکته که وی طعمه دستگاه های استخباراتی فرامنطقه ای شده، از تماس و نزدیکی با وی احتراز می کند. احمد مسعود باید مواظب نزدیکان و اطرافیان خویش باشد؛ اولین ضربه از سوی طالب و داعش نه، بلکه از سوی مفرزه های درون خانه گی خواهد آمد. عین همان توطئه ها و سبوتاژ هایی که شادروان احمد شاه مسعود دراوایل ظهور درجنگ و سیاست، با آن ها دست و پنجه نرم می کرد. 

مجرای دیگری که فعالیت های احمد مسعود را رصد می کند، روند سبز امرالله صالح است که به هیچ وجهه حاضر به فراز آیی احمد مسعود در صحنۀ سیاسی و نظامی نمی باشد. با این حال، احمد مسعود از شهرت سالم بهره مند بوده و مانند مسعود اول، اسوه تقوی به شمار می رود. این همان عامل درهم کوبنده یی است که روند سبز و دیگر قابوچیان از آن هراس دارند.