-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

قابل توجه وزارت فیس بوکی«شش ونیم»

نامۀ ارسالی از منابع مردمی دربارۀ شهزاده های فسادخالد حلیم پسر‌ جنرال حلیم آمر ممر و روغنیات وزارت داخله که سه سال قبل طی امر آقای ویس احمد برمک وزیر پیشین امور داخله در این پُست مقرر شده بود، در تولید فساد و بی عدالتی توفان برپا کرده است. وی یک فرد به تمام معنا مفسد، باج ده و سخت هرزه کار است. برمک با بی دسپلینی هایش مادر فساد در وزارت داخله به حساب می آید.

خالد حلیم از پول باد آوردۀ بیت المال، یک پایش به کابل است و پای دیگرش به دوبی. هرماه به طور اوسط چند بار سفرهای مرموز به دوبی انجام می دهد.


خالد حلیم دو باب منزل شخصی در طی سه سال در ساحات مهم شهر کابل از پول ممر وزارت داخله خریداری کرده است.

فساد این آدم  به حدی است که برداشت های دزدان از حساب کود ۹۱ به نصوارش هم نمی رسد.

چرا امرالله صالح و وزیر امور داخله یکبار آمریت ممر وزارت داخله را بررسی نمی کنند و ایشان را از پُست ممر 

برکنار نمی کنند؟


این آدم چی برتری دارد به جز‌ دزدی و باج دهی به قرار دادی های که به خاطر بقایش در این پُست از وی حمایت میکنند. به منظور برچیدن فساد و برداشت لایه های فساد سیستماتیک از نهاد های مهم امنیتی اگر بر برکناری و معرفی کردن چنین افراد به سارنوالی اقدام شود کاری صواب خواهد بود.