-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

رولا غنی، فابریکه حربی را به بنیاد آغا خان واگذار کرد

 

قرار است درساحه فابریکه، ۷۰۰ دکان ساخته شود. 

گزارش می رسد که حکومت به اثر مساعی رولاغنی، فابریکه حربی کابل در جوار  پل آرتل را طی یک قرار داد مرموز به بنیاد آغا خان واگذار کرده است. فابریکه حربی یادگار زمان امیرعبدالرحمان خان است. درین مکان جنگ ابزار، وسایط زرهی و دیگرآلات اردو ترمیم و فعال می گردید. گزارشنامه افغانستان دریافته است که تا این دم خبر مشعر است که متصدیان جدید پرسونل اردو را از فابریکه بیرون رانده اند. قرار است در ساحۀ فابریکه حربی 700 دکان تأسیس شود و کار دکان سازی و توزیع آن در اختیار خانم اشرف غنی خواهد بود. بیش ازین جزئیاتی به دست ما نه رسیده است.