-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۸, جمعه

درموجودیت دکترعبدالله، چرا به اشرف غنی زنگ می زنند؟

 عمران خان، هیأت طالبان به سرپرستی ملابرادر را از دوحه به کاخ نخست وزیری پاکستان احضار می کند. درجریان دیدار با هیأت طالب، از همان جا به اشرف غنی تلفن می زند و در بارۀ .... صحبت و مشورت می کند. دربارۀ صلح؟

طالب که با اشرف غنی و شرکاء صلحی ندارد؛ طالب باید با مردم و نیروهای مقاومت ملی باید صلح یا جنگ کند. پس موضوع دیگری درمیان بوده که می توان گفت؛ اما واگر، شروط یا مقدمه ای برای صلح مورد نظر طالبانی است. صلح مورد نظر طالبان، کنار رفتن سریع غنی وصاف کردن راه ارگ به طالبان است. غنی حتی به تحویلدهی ناگهانی کابل به طالب حاضر خواهد شد؛ تا این که اختیار جنگ و صلح به دست نیروهای مقاومت ملی بیفتد.

ازین قرار، ظاهرِ ماجرا نشان می دهد که جانب صلح یا جنگ، نه مردم افغانستان و جبهه مقاومت ملی، بلکه غنیرا فرض کرده اند. آیا واقعاً چنین است؟

هرگز چنین نیست؛ آن هم درصورتی که دکترعبدالله و مجموعه نیروهای ضد طالبان، سکان مذاکره دربارۀ صلح را رسماً به دوش دارند. پاکستان براساس توافق با امریکا و تفاهم ایران، روسیه، چین، سیاست جدید ( هرچند تاکتیکی خود را) درهمین خط عیار کرده است. پس درپشت صحنۀ بازی با اشرف غنی، چه هدفی دنبال می شود؟

یک جواب این است: جلوگیری از افتادن ابتکارسیاسی به دست نیروهای ضد طالبان و ضد اشرف غنی؛ اما دراصل، غلتاندن دیوارمانع غنی از مسیر انکشافات پس از کریسمس.