-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

پشاوری ها از گرفتن تذکرۀ افغانی خود داری کردند

 تحت نام دیجیتالی سازی دیتابیس ریاست احصائیه، اقدامات غلط و خطرناک دیگری درجریان است. 

منبع امنیتی درکابل خبری را به گزارشنامه افغانستان ارجاع داده که نشان می دهد حکومت دریک برنامۀ سه ماهه و شتابان، سیستم دیتابیس ( ذخیرۀ اطلاعاتی) ریاست احصائیه مرکزی را بنا به ادعای خود شان، «دیجیتالی» کرده اند.

منبع می گوید از حفظ صورت اصل اطلاعات هیچ خبری در دست نیست.

همین منبع توضیح می دهد که در زمان حامد کرزی ریاست احصائیه از طریق وزارت اقوام و قبایل، برنامه گستردۀ توزیع شناسنامه به ساکنان نواحی مختلف پشاور ( صوبه سرحد) را روی دست گرفته بود که درکمال شگفتی، از سوی پشتون های پشاور با شکست مواجه شد. پشتون های پشاور، از گرفتن شناسنامه افغانستان پرهیز کرده و آن را تحریم کردند. به همان اندازه ای که دراول پروژه، برای مردم پاکستان شناسنامه توزیع شده بود، اکنون قید دیتابیس است. وقتی پروژه توزیع شناسنامه به ساکنان سرحدی آنسوی مرز متوقف گردید، پروژه را به شمال افغانستان انتقال دادند.

گزارش مشعر است که یک دیتابیس خیالی برای بغلان و کندز طراحی کردند. اکثر اسم و ولد ها، اسم پدرکلان و محل تولد واضح ندارند و دراکثریت جدول ها به جای افراد حقیقی از تصاویرهندی و پاکستانی استفاده شده است. مرجع خبر می افزاید که این پروژه های جعلی درکل از سوی یوناما نظارت، تقویت و حمالی مالی می شود.