-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

جنرال عارف استرغچی/ جاسوس چند جانبه در محفل «ششم ونیم»


 


جنرال عارف مدبر مشهور به عارف استرغچی، عضو شبکۀ «شش ونیم» از اپرات فعال مرتبط با استخبارات روسیه است. درضمن، از مدیران ارشد پرخانه های حاجی الماس و دلال پسر او نیز می باشد. مشارالیه  مدیریت یک روسپی خانه را درکابل عهده دار است که صرفاً به مقامات خدمات می دهد. گزارش های میثاق امنیتی را به میررحمان و یاسین ضیاء انتقال می دهد. اطلاع ثقه تر مشعر است که فیصله های «شش ونیم» قبل از ارجاع به رحمانی و یاسین ضیاء، به شبکه های روسیه احاله می گردد.

این که چه گونه درمجمع «شش ونیم» نصب شده، خود یک معما است. 

امرالله صالح درسلسله اقدامات «شش ونیم» برنامۀ بررسی منطقه ای را به نام «پاسپورت ساحه ای» به راه انداخت که شامل تشخیص و جدول بندی شهرت خانواده ها، اسامی نفرات ساکن درلایه های مختلف، وظیفه، مکان وظیفه، ملیت و ...است. مقارن همین اقدامات، ترور سارنوالان وافسران درگوشه و کنار پایتخت حتی در مجاور خانه های شان افزایش یافت. 

چرا میزان ترورها بعد از شروع میثاق امنیتی بیش از گذشته شایع شد؟

یافته ها نشان می دهند که شهرت کامل پایتخت نشینان، خصوصاً شاغلان درسکتورهای امنیتی درچهارچوب برنامه «پاسپورت ساحه ای» به بیرون درز کرده و به شبکه های جاسوسی دشمن فروخته یا اعطا شده است. ازجمله عارف مدبر (استرغچی) اطلاعات را به شبکه های روسیه تحویل داده و به دست طالبان هم رسیده است. علت این که افراد خاص، به ساده گی ترور می شوند، خروج اطلاعات است.

قبلاً گزارش داده بودیم که عارف سترغچی مفاد فیصله های «شش ونیم» را به رحمانی رئیس ولسی جرگه می رساند. رحمانی از مخالفان سرسخت « شش ونیم» است. رابطه جنرال عارف و رحمانی از زمان فرار دادن دختر رحمانی به وسیلۀ پسر عارف سترغچی، تیره بود و حالا هم روابط شان خراب است. جنرال عارف جاسوس چند جانبه است وامنیت ملی این را با همه جزئیاتش می داند.

از درز اطلاعات «شش ونیم» به رحمانی از طریق امان الله گذر، امتیاز مالی می گیرد؛ همچنان وی از طریق پسرخود، صورت قرارداد ها و جزئیات کارهای اقتصادی رحمانی را به امرالله صالح انتقال می دهد. 

گزارش دیگری مشعر است که میثاق امنیتی محلی به ارگان اخاذی درگمرکات شمال مبدل شده و از سرمایه دارهای شمال با تهدید و تحکم باج می گیرند.