-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

یکی دیوانه از فراق/ دیگری پاگل شده از وصال!

 احمد مسعود حیرت

بازرس برای سرکشی میره دیوانه خانه علی آباد:

ﻣﺮﺩﯼ ﺭا می بینه ﮐﻪ ﯾک ﮔﻮشه ای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﺭاﻡ ﺳﺮﺷ را ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻣﯿ ﺰﻧﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻪ:

سپیده… سپیده … سپیده …

بازرس می پرسه: ﺍﯾﻦ اندیدوال را چی شده؟

ﻣﯿﮕﻦ: یک ﺩختری ﺭا می ﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ سپیده ﮐﻪ برایش ﻧﺪﺍﺩﻥ؛ این هم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ حال و ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ!

بازرس ميره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﺩﯼ ﺭا می بینه ﮐﻪ در یک ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ بستنش، نعره ﻣﯿﺰﻧﻪ:

سپیده… سپیده … سپیده …

بازرس ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ می ﭙﺮﺳﻪ: ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﯾگر را چی ﺸده ؟

ﻣﯿﮕﻦ: سپیده را ﺩﺍﺩﻥ به همین!😦😂😂😂😂