-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

ملا همت دیروز، قوماندان امنیه امروزنامه وارده به گزارشنامه افغانستان 

سلام!

من مساله ای را به شما می نویسم. نامم بهتر است محفوظ باشد.

جمعه گل همت قوماندان فعلی امنیه کابل در زمان حکومت مجاهدین، با هر همسایه ای که رو به رو می شد، می گفت من از پنجشیر هستم و به صفت یک کارمند عادی در ریاست مخابره کار می کنم. گاه گاه سری به همسایه ها می زد و لین ها را تلفن را درست می کرد. بعد اعضای خانواده اش به خانه ما می آمدند و می گفتند که ما از پیاوشت پنجشیر هستیم. ما هر قدر تلاش کردیم تا کسی را پیدا کنیم که او را در پنجشیر یا در قریه پیاوشت بشناسد، پیدا نشد.

بعد خبر شدیم که وی در پرورشگاه تربیه شده بود. وقتی طالبان به کابل آمدند جمعه گل همت یک لنگی کلان به سر بست و به ملاهمت مشهور گشت. طالبان در تپه بادام باغ یک قرارگاه برایش داده و شماری از افراد مسلح را رهبری می کرد. بعد از آمدن کرزی، در شورای امنیت یک واسطه پیدا کرد و قوماندان سرحدی و سپس والی بادغیس مقرر شد که از سوی مردم رد گردید. اکنون قوماندان امنیه است.