-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

خبررسانی به شیوۀ وزارت دفاع

 حمزه خان یک قدم از اردوی ملی جلو تر بود.

بعد از کشتار کتله ای نظامیان در یک مرکز اردوی ملی، وزارت دفاع نگارۀ یک ژولیده موی تفنگ به دست را نشر کرده و نامش را حمزه وزیرستانی معرفی کرده است. 

شهرت مکمله مذکور که این قدر برای تان آشنا و نشانی اش معلوم دار بود. چطور شد که او را امان زنده گی و فعالیت دادید و حمزه وزیرستانی از بیشه اردوی ملی بی خیال گذر می کردند!

چنین شتابان از چه دانستید که آن خرابکار غریبه اما مشهور و در دسترس، درقرارگاه نظامیان ( بخوان: نه غیرنظامیان!) حمام خون راه انداخته بود؟

بنا به گزارش وزارت دافع، پس از آن چنان کشتار گروهی آسان، او درولسوالی گیرو با هفت تن از همرانانش کشته شد. بی گمان که پیش از آن در گیرو یا مقرب درهمان حوالی با همان تانک هاموی نخودی رنگ پرسه می زد. چرا کسی او را نه زد؟ نشود که این کشته شدن حمزه ها یک خبر خیالی باشد؟