-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

تهدید به خانواده فردین امینی: زن و مرد تان را احضار می کنیم!


 امرالله صالح در کش وگیر با واژه ها، افاده های خود را نا منظم و تراش ناخورده مرقوم می دارد. به حیث یک شهروند مسوول، بدون کمترین همدردی و ملاطفت، «شش ونیم» نگاری می کند. من درین پره گراف دو وجهی، بی احساسی یک ربات را دیدم.

توجه کنید: مرگ فردین امینی تروریستی نیست. اما خوانواده او حق دارند خواستار تحقیقات عمیق شوند. دستگاه دولت مکلف به پاسخگویی است و این مکلفیت برای ما عزیز است. اما اگر این خانواده داغ دیده اسرار بر مرموز بودن قتل دارند پس پولیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده اعم از اناثیه را به تحقیق احضار نمایند. 

هر قتل را مرموز خواندن و بعد حکومت را متهم کردن نه انصاف است و نه قانونی. پولیس به خاطر احترام به عزت خانواده ها بسیاری اوقات نمی خواهد جزییات بدهد. ازین حیای پولیس نباید سو استفاده گردد. من به پولیس هدایت دادم که ازین به بعد در قضایای جنایی اگر کسی بخواهد به باج گیری بپردازد از ادبیات حقوقی بیرون رفته و اصل قصه را با شد و مد به مردم بیان نمایند تا فشار روانی بر نیروی پولیس – اعم از کشفی و امنی کم شود.