-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

سوال سقوط، تسلیمی و بسیج مقاومت ملی

 وضع تأسف باری پیش آمده. اعلام حکومت مؤقت، به نفع پاکستان، امریکا طالبان است؛ اما ادامه رژیم سراسرفاسد و ضد ملی اشرف غنی تبعات تیره تر از حکومت مؤقت دارد و سخت منفور و منزوی شده است. شما تصور کنید، گلبدین خواستار حکومت مؤقت است؛ معلوم است که مستقیم از دفتر آی اس آی برایش دستور داده شده است. 

اکنون سوال انتخاب بین بد تر و بدترین است.

این طرف، هیچ گنجایشی برای ادامه حکومت چهار نفره اشرف غنی وجود ندارد؛ مبنای حکومت، دزدی و تفرقه افگنی است و فقر و بی سامانی، جامعه را به یک ورطه ای ترسناک نزدیک کرده است. مهم ترین زخم تازه این است که امریکا، پاکستان وطالبان اصرار بر جنگ و تشدید جنگ دارند و کمک ها به این طرف فروکاسته و سیر نشیبی برای سقوط یا تسلیم شروع شده است.

تنها گزینۀ نجات، کارسراسری برای تقویت جبهه مقاومت ملی برای نجات مدنیت درافغانستان است.