-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

مغز شویی کودکان به بهانۀ اسلامیزه سازی آموزش

 فیصلۀ رازناک در بارۀ ارجاع آموزش دانش آموزان از صنف اول تا ۳ در مساجد، عقب نشینی به شگرد آموزشی قرون وسطا است. ثانیاً آشکارا یک طرح والقای پاکستانی است که نیازی به ثابت سازی آن نیست. ثالثاً دراوضاع امروزی، رویکردی به شدت ارتجاعی بوده و در میدان عمل، نقض یا دور زده خواهد شد. 

این تغییر خود سرانه، مبنای تازه برای ایجاد چند دسته گی درجامعه است و کمترکسی حاضر است کودکان شان را اجازه بدهند که پیش افراد متعصب و مرموز مدرسه ای زانو بزنند.

از زمان حکومت مجاهدین تا کنون، تمامی مضامین دبیرستان ها در چند نوبت اسلامیزه شده و تازه نیازی به مسجد سازی مکاتب وجود ندارد. مسایل دینی از صد سال به این سو که معارف عصری رواج یافته، بخش اعظم محتویات کتب درسی را احتوا کرده است.

شاگردان درین سن وسال درمساجد به آسانی از سوی مربیان استخباراتی، مغز شویی می شوند تا فراگرفتن امور مفید دینی. این بدعت سیاه، نظام آموزشی یک صد ساله را درهم شکسته و صف طلبه های افراطی و ضد زنده گی و مدنیت را گسترده می سازد تا همیشه با خانواده، مظاهر مدنی، زنده گی شهری و امکانات پیشرفته در زدوخورد باشند.