-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۶, چهارشنبه

ششم و نیم درحال افول است/ توفان واقعیت خیمه و خرگاهش را جمع می کند

 ژورنال «شش ونیم» تقریباً نسخۀ همسانِ « راپور خیریت» 24 ساعته قوماندانی امنیه است که بعد از ارجاع به مرکز راپور وزارت داخله، با چند رویداد مکتوب دیگر توحید شده و در یک دوسیه درج می گردد. به نظر می رسد که «شش ونیم» با این همه عرض و طول پرسونل با سنگ واقعیات تصادم کرده و روز به روز «گنس» شده می رود.

بین فرمایشات فیس بوکی و بستر7عینی یک جامعۀ درحال جنگ و ورشکسته، بسیار تفاوت  است. بارز ترین دست آورد، همانا اعدام صحرایی سینما پارک بود. بعد، دسته جات موبایل قاپ ها دو باره درحال ظهور اند؛ دلیلش این است که «شش ونیم» به جای پرداختن به علت ورفع آن، سوته و ضربه را بر فرق معلول قضیه وارد آورده روان است.