-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

میخ سیاف بر تابوت حکمروایی اشرف غنی کوبیده شد

 استاد سیاف از هواداران سنتی اشرف غنی است. اما به نظر می رسد که اکنون اشاره می دهد که غنی به آخر خط رسیده است. او از اشرف غنی عبور کرد. در اولین جلسۀ افتتاحیۀ شورای عالی صلح گفت:



* ما که نظام میگوییم، منظور ما داکتر اشرف غنی نیست، منظور ما ارکان حکومت نیست. منظور ما همین سقفی هست که با دادن بیشتر از دو میلیون شهید ما همه در زیر آن زندگی میکنیم.

* آن قدر که ما به صلح ضرورت داریم و در برابر آن مسئولیت داریم، طالب ندارند. چون ما مسئولیت امنیت سر و مال مردم را داریم، آنها ندارند.

* طالبان صرف از احساس دینی باید به صلح توجه کنند، اما ما مسئولیت دینی و ملی داریم.

 * و از نگاه دینی در این رابطه ما بیشتر مسئول هستم، چون ما مسئول هستیم.

* صلح یک امر ضروری است، ولی همان صلحی که ما را در سایۀ دیوار بیگانه ننشاند. صلح باعزت و پایدار.

* ما برای صلح باید اول صف داخلی خود را مستحکم بسازیم. مردم با دولت و دولت با ملت زیبنده است، ما به تنهایی هیچ هستیم.

* من ایمان دارم که؛ اگر ما از داخل نشکنیم، از خارج نمی شکنیم. صف را طور بسازیم که از بیرون ضربه نخوریم، ما به ایجاد اتحاد داخلی زیاد نیازمند هستیم.

* قربانی نیروهای مسلح امروز برای حفظ نظام در طور تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

* اما جهاد یک فدارکاری بزرگ بود که خط او جدا و بی بدیل است. ولی قربانی نیروهای مسلح برای حفظ نظام بی سابقه و تاریخی است.