-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

آیا مذاکرات دوحه چانس موفقیت دارد؟

هنوزطالبان مطالبات خود را رو نکرده اند. 

تحت فشار امریکا، دولت کابل کتله بزرگ زندانیان طالب را مثل بوجی آرد، تخلیه کرد. اکنون سفارت امریکا با گفتن این که هفت هزار دیگر از تروریستان را هم رها کنید، انتظار دارد دولت کابل بوجی خالی را با دستان خودش بتکاند و بتکاند تا چیزی نماند.

درماه های اخیر که این همه تروریست و آدم کش، با قتل صد ها تن از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان روانۀ زندان شده اند، اکنون چانس شان دو باره گل کرده و رها می شوند.