-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱, دوشنبه

شاه شجاع درانی به اقتفای حضرت بیدل

حضرت بیدل:

کـام دل حسرت گـــدا، حاصل نشد از مـــاســواء

عمریست میخواهــد ترا، این خانه ویران در بغل

شاه شجاع درانی:

تنها نـه دل پـرخـون بـود از عشق جانـان در بغل

خون شد دل و جان و جگر از خار هجران در بغل

شـیـرازهٔ اوراق دل، شـد قـطع از مقــــراض غــم

دارم مـن از آشفتگی جـــــــزو پریشــــان در بغـل