-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

حامد نوید نیم قرن است که عملاً وزیر اطلاعات وفرهنگ کشور است

 جناب رئیس جمهور!

ازشما صميمانه تقاضا مي كنيم، پروفيسور حامد نويد را وزير اطلاعات وفرهنگ بسازيد!به لحاظ خدا بالاخره يك وزير را نه براساس "مصلحت" بلكه بر اساس "مسلك" و به خواهش مردم بخصوص نسل جوان افغانستان وزير بسازيد.

شما وعده داده بوديد كه تعادل بين مصلحت ومسلك را بوجود ميآوريد!

جوانان افغانستان به يك معلم توانمند كه آيينه تمدن افغانستان را بدون هيچ گونه تعصب وملحوظات قومي وگرايشهاي منطقوي پيشروي آنان قرار دهد، اشدأ ضرورت دارند.

شماهم وقتي اگرميخواهيد درمورد آثار تاريخي قلعهء فريدون فراه، قلعه فتح زرنج، قلعه بست لشگرگاه، شهر باستاني آي خانم تخار، معبد هده جلال آباد، خانه مولانا در بلخ، معبد سرخ كوتل دربغلان، زيات شير سرخ قندهار، آثار تاريخي مس عينك لوگر با هيت هاي سياسي وديپلوماتيك صحبت كنيد ويا هم طرحهاي ديگران را درمورد حفظ آبدات تاريخي افغانستان به صورت جدي غور وبررسي كنيد، به او به حيث پايگاه بزرگ علمي واكادميك اتكأ كنيد.

اين مرد فرهيخته يكي ازبنيان گذاران پوهنزي هنرهاي زيباي پوهنتون كابل بود و از آنروز تا امروز معلم صادق نسل جوان افغانستان است، هنوزهم روزانه ده الي شانزده ساعت مينويسد، شعر ميسرايد، آثار هنري خلق ميكند و به فرزندان اصيل اين سرزمين سخن بسا ارزنده وحياتي ميآنوزاند.

اين شخصيت عاشق به ميهن خود سي وپنج سال است به عشق وعلاقه وتوانايي مسلكي ومعنوي خودش، در گوشه افغانستان آبدات تاريخي وهنري افغانستان را تحقيق، بررسي و مطالعه كرد، كتابي در ٤٦٥ صفحه تحت عنوان "هنر درعرصهء تاريخ افغانستان" براي نخستين بار بزبان انگليسي نوشت، به مصرف خود دريكي منابع معتبر امريكا به چاپ رساند و نسخه دري آنرا هم بازهم بزحمت ومصرف خود بچاپ رسانيد وبصورت رايگان دراختيار نسل جوان قرارداد. ترجمه پشتو اين كتاب هم زير كار است. شما ميتوانيد فقط در گوگل سرچ كنيد وبه همه اين آثار مهم علمي وحياتي دسترسي پيدا خواهيد نمود.

نظام منجمله كابينهء افغانستان در مرحلهء گذار از مصلحت به مسلك گرايي است ودراين راستا گاهي هم تلاش به جوانسازي نظام به نسبت خامي تجربه و نبود تخصص مسلكي كامل و عدم تجربه، اين تحول را به ناكامي مواجه ساخته است. حضور شخصيتهاي چون ايشان به اين مشكل حداقل در وزارت مهم چون اطلاعات وفرهنگ، پاسخ مثبت خواهند داد.

مابه اين باوريم كه ساختن نظام نوين بربنياد چهارپايه اساسي صورت گرفته ميتواند، امنيت، اقتصاد، ديپلوماسي متوازن وفعال و فرهنگ. دربيست سال گذشته پايه چهارم نظام دايم لنگيده است وازهمين سبب است كه فكر مردم وجوانان با برنامه هاي نظام تطابق ندارد وحالا زمان مناسب براي استحكام اين پايه نظام است. ما گزينه اي بهتري براي اين مهره مهم وحياتي جز آقاي نويد نداريم.

باوردارم آقاي زهير هم دراين تيم ايشان به گونه ثمربخش همكاري خواهند كرد.

دوستانيكه كه به نقش حياتي فرهنگ براي ساختن نظام وتأمين مشاركت مردم وجوانان درنظام باورمند وبااين طرح موافقتد، لطفن بانوشتن طرز فكرشان، اين پست مرا ازصفحات خود نشر كنند، تا اين تقاضاي ما به جناب ريس جمهور برسد.

همدلان

آيينه تمدن افغانستان

د افغانستان دتمدن هنداره