-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

هوشداری به ارگ‌!


نوشته ی محمد عثمان نجیببا سیر شتاب زده ی تاریخ، می یابیم که در مخیله ی غنی، علاوه بر سلطه ی مطلقه بر تمام اقوام، نوعی تقابل با درانی های کندهار و‌ تقویت غلجایی ها هم‌ مطرح است. وی‌ برای عبور از نردبان و طلسم حیله حاضر است، برخی از غلجایی ها را نیز در شرق کشور عمدن سرکوب کند.

شاید فراموش نه می کند، که یکی از عوامل بروز خط دیورند توسط عبدالرحمان خان، رهایی از گریبان گیری، غلجایی ها بود. که گذشته ی خونینی هم داشته اند.

حالا که همه سران اقوام‌ دیگر را به گونه ی سیستماتیک و زنجیره یی یا به شهادت رساندند و یا گوشه نشین شان کردند و آرزوی مقابله با درانی ها را هم‌ در سر می پروراند، و با استفاده از خبط رهبری نا سالم‌ سیاسی کرزی، به این منصب رسید، در تداوم اهداف دراز مدت شان برای حذف شخصیت ها و رهبران اقوام دیگر، با بهره برداری از پلان‌های توسعه طلبانه ی آمریکای بدبخت، برای مقابله با روسیه، در صدد حذف آحرین پایگاه مردمی شمال و هر گوشه ی دیگر کشور هم‌ است.

ولی دیگر آن خیالات باطل به بستر تاریخ خفته اند.

امروز نه به مهری در حاشیه ی قرآن باور است، نه آن روحانیون پلیدی که قرآن پاک را وسیله ی دام تزویر قراردادند زنده هستند، نه آن باور به سیاست حیله و شیطنت اسلاف شما است که توسط امیرحبیب الله خادم دین رسول الله صورت گرفت و خالصانه و با قلب بزرگ توکل به خدا و باور به‌ مهر درکلام خدا، به پای شهادت رفت و نه خفته گی تاریخی اقوام دیگر. همه بیدار و هوشیار اند، همه مدافع حریم و حقوق و‌ تساوی بدون آقایی اند.

هوشیاری کامل این است که شمال و هر گوشه ی دیگر وطن را دست کم نه گیرید.

نیروی ستبر مقاومت دوم و سوم و بی شمار دفاع از داعیه ی حق طلبی، برای مساوات، همچنان استوار و بی شکست است.

 انشاءالله.