-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

اگر استعفای سمیع حامد واقعیت داشته باشد

 من باور ندارم استعفا داده باشد.

«روغنی بابا» نفر مذکور را سخت بعد از یک سال روغن کاری، بیرونش انداخته است. پیش چشمش زبانش را زبان خارجی می گفت، آقای «نوآور» سنگ گشته بود. تذکره الکترونیکی اجباری توزیع کردند؛ رهنورد زریاب پیش چشمش جان داد، روغنی بابا و حواریونش خم به ابرو نیاورند. به راستی چقدر آن ها به مانیفست توهمات خویش وفاداراند!

خود آقای مستعفی در روزهای مرگ و تدفین زریاب در دریای « نوآوری» شرتنک می زد. حالا که داستان روغنی بابا به پایان نزدیک می شود، آقای نوآور پیشاپیش از حلقه بیرون می زند.