-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

اطلاعیۀ دیگر عنوانی محفل « شش ونیم»


با میلیونرهای جدید جمهوری اسلامی افغانستان آشنا شوید.

توتاخیل رئیس عمومی محابس و توقیف گاه ها یکی از بسته گان خود به نام سردار را مسوول کانتین ریاست محابس خاص مواد مخدر انتصاب کرده است. سردار ( مسوول کانتین) با استفاده جبر و تنگنایی که زندانیان با آن مواجه اند ،هر دستگاه تلفن گلکسی دارای قیمت ده هزار افغانی را به قیمت 40 تا 50 هزار افغانی به فروش می رساند.

همچنین، هر 50 افغانی کریدیت کارت را در ازاء دو هزار افغانی دراختیار متقضاضیان زندان قرار می دهد. 


نکته خیلی ها مهم قضیه این است که سردار مسوول کانتین به فرمان توتاخیل و همکاری رئیس بخش زندان مواد مخدر به اسم شاکر قاضی زاده از ولایت لوگر، بسته های کوچک پودراز نوع شیشه و هیروئین را که دربیرون از زندان صد افغانی فروش می شود، از طریق کانتین  زندان به بهای هزار و پنج صد افغانی به فروش می رساند.

جنبۀ فاجعه بارِ مسأله آن است که عوامل دولتی، عمداً زندانیان جوان را به اعتیاد می کشانند و به این ترتیب، میزان عواید حاصل از فروش چند برابرِ مواد مخدر به معتادان چند برابر شده است که همه اش به جیب توتاخیل، و شاکرقاضی زاده می ریزد.