-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۱, یکشنبه

دوستم و محقق به ریش غنی می خندند

 اشرف غنی بازی خام خود را ادامه می دهد. قایل شدن امتیاز های پراکنده، سرپایی آن هم در پایان داستان، هیچ کسی را از خط اصلی اش منحرف نمی تواند. خصوصاً روزگار دیده های سنگ شده در مشکلات و بدگذاره گی های غنی مانند مارشال دوستم و محمد محقق، هرگز فریفتۀ او نمی شوند. دوستم و محقق در اصل، هم امتیاز می گیرند؛ هم به ریشش می خندند!