-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۸, یکشنبه

دایم گل این بوستان، شاداب نمی ماند

 


سلطان رؤیای های چهارنسل ( احمدظاهرافسانه ای) درباغ وحش کابل. شاید درین نگاره پانزده ساله است. به تماشای باغ وحش رفته بوده و با گرفتن میله قفس یگانه فیل باغ وحش کابل دهه چهل، کمی به بدنۀ آشیانه آهنی تکیه داده است. سلطان قلب ها هرگز نمی دانست که قبل ازفیل باغ وحش، شکار حادثه خواهد شد. این فیل، درسال 1373 درجنگ بین دولت اسلامی و نیروهای حزب وحدت اسلامی درسه راهه دهمزنگ، از داخل خانه علم و فرهنگ شوروی، هدف راکت سرشانه ای آر پی جی قرار گرفت. من آن زمان سردبیرهفته نامه کابل بودم. همکاران خبرآوردند که فیل مظلوم تا سه روز درحال جان کندن بود و سرانجام ازین دنیا رفت.