-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

سرآغاز افول ایالات متحده ی امریکا

   


       نوشته ی : فروغی      تهاجم امروز امریکاییان بر کاخ کنگره ، هجوم و اعتراض عراقی ها، گرجستانی ها، ونزویلایی ها، لیبیایی ها و برخی کشورهای دیگر را به یاد ما می آورد که در همه ی آنها نهادهای استخباراتی - امنیتی امریکا به نحوی دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته اند .

       اعتراضات گسترده ی امروزطرفداران دونالد ترامپ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، وهجوم گروهی معترضان برکاخ کنگره ی امریکا ، قبل ازهمه رویای امریکای بزرگ وایدآل را درهم شکست . این اعتراضات که گواه شگاف عمیق دردرون مردم امریکا و نشان دهنده ی چند قطبی شدن جامعه ی امریکاست ، هویت جهانی امریکا را شدیدا صدمه خواهد زد . امریکا توان رهبری جهان را بیشتراز دست خواهد داد وحتا در میان شرکا وهم پیمانان سنتی جهانی و اروپایی اش ناتوان ترازپیش نمودارخواهد شد . 

      حوادث امروز نه تنها ضعف و بیچاره گی جمهوری خواهان را به نمایش گذاشت بلکه ناتوانی و ضعف دیموکراتان را نیز رو کرد .

       بحران کنونی امریکا ریشه درعوامل مختلف دارد که عمده ترین آن بحران های عظیم و گسترده ی اقتصادی ـ اجتماعی سالهای اخیر درآنکشوراست .

      دولت امریکا با 27 تریلیون قرض ،  قرضدارترین دولت جهان است .

            امریکا دیگر توان کنترول و مدیریت جنگها درنقاط مختلف جهان ازجمله جنگ افغانستان را ازدست داده است . امریکا حتا قصددارد نیروهایش را ازآلمان خارج نماید چه رسد به افغانستان .

       به نظرتحلیلکران ، حوادث امروز نقطه ی عطفی است در دوران افول امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی . این حوادث جایگاه جهانی ، ساختارحکومتی وبه گونه ی مشخص سیستم انتخاباتی امریکا را زیرسوال خواهد برد .

     شاید اعتراضات کنونی بزودی فرونشانده شود ؛ اما اثرات زیانبارآن درماهها وسال های آینده ی امریکا بسیاربرجسته خواهد بود .