-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

اولین قربانی «حکومت مؤقت» اشرف غنی است

اشرف غنی تمام پشتوانه های خود را قبلاً دربازی خائنانه قومی وزبانی با دست خود خراب کرده است. 

 طالب و اشرف غنی دو روی یک سکه اند. مردم افغانستان زیر فشار دو جبهه قرار دارند. «حکومت مؤقت» یک جبهه را حذف می کند و به مردم فرصت فراهم می شود که تمام نیروی خود را در تعامل با جبهه کلان تر (طالبان) به کار اندازند. اشرف غنی کمرافغانستان را درین پنج سال اخیر درهم شکست. اوضاع نشان می دهد که صحنه های دراماتیکی را شاهد خواهیم بود. حامیان عمدتاً جهادی حکومت مؤقت، مانند طالبان ساختار و مرکز تصمیم گیری واحد ندارند و طالب بر همه ای آنان برتری یافته است. اردوگاه ضد طالبان دیگر قدرت گذشته را ندارد و ابتداء با شکستی گیج کننده رو به رو شده و به مرور، ساختار جدیدی را درجریان مقابله با طالبان آشکار خواهد کرد. 

در واقع، این قدرت های منطقه ای اند که اجازه نخواهند داد که طالب و آی اس آی بر ارگ کابل و سراسر افغانستان استیلا یابند.