-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۳, شنبه

پروژه برمه کاری پنجشیر تحت نظر امرالله صالح تشدید شده است


کارنامه نور هادی هادی شوهر خواهر حفیظ منصور، خادم قسم خورده فرید حمیدی و امرالله صالح، رئیس قبلی دادستانی پنجشیر، مزارشریف و اکنون رئیس دارالانشاء لوی سارنوالی بعد از روی کارآمدن امرالله صالح و آغاز روند فروپاشی پنجشیر از درون،  فرید حمیدی لوی سارنوال، نورهادی خان را به دادستانی پنجشیر مقرر کرد، وظیفه اش مشخص این بود که بالای افرادی که از نظر ارگ دشمن یا حریف امرالله صالح شناخته می شوند؛ به ویژه بزرگان محلی، تاجران و فرماندهان فعال، دوسیه ترتیب دهد و به مرکز بفرستد. بعداً زمینه ملاقات افراد «خللی» و دوسیه دار با شورای امنیت و یا امرالله صالح را فراهم می سازد تا این افراد بعد از مختصر بده و بستان به محور ارگ جذب شوند.

گزارش می گوید که تا کنون دوسیه های قطوری برای فرمانده بهلول بهیج والی قبلی پنجشیر، جنرال جرأت و قره بیگ ایزد یار و شماری از فرماندهان سابق ترتیب گردیده و به مرکز واصل گشته است. زمانی که نورهادی هادی به فرید حمیدی راپور داد که  برخی از کسانی که بالای شان دوسیه آماده شده، به مزارشریف فرار کرده اند، فرید حمیدی نورهادی را رأساً به ریاست دادستانی مزارشریف انتصاب کرد که فی الفور تبعیدی های پا گریز را دنبال کند. 

اکنون بازارحق گیری از افراد فراری گرم شده است و مردم چنان به تنگ آمده اند که ناچار عرض به حضور استاد عطا برده اند که « ما را از دست این خبیث نجات بده». عطا نورهمین قدر کرد که به نورهادی هشدار داد که درنتیجه وی فوری به کابل فراری شده است. 

نورهادی اکنون رئیس دارالانشاء لوی سارنوالی است و اکنون دو باره به جان مردم پنجشیر افتاده است. سه نفر را به وسیله امنیت ملی دستگیر کرده اند.

نورهادی نام، دو اپارتمان درقصبه دارد، یک اپارتمان درمکروریان ویک بلند منزل در سرک گولایی حصه اول خیرخانه. برنامه نورهادی که زیرنظر امرالله صالح دردست انجام است فقط بالای پنجشیری ها تمرکز دارد و به هیچ مرجع دیگری توجه ندارد.