-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۱, شنبه

اوج بحران فرا رسیده است

 بدبختانه، روزنه های راه حل منازعه درافغانستان بسته شده اند. 

بازهم قدرت های جهانی و منطقه ای در بزنگاه حساس افغانستان شاخ به شاخ شده اند. هر زمانی که «حکومت مؤقت» عنوان می شود، خبراز اوج بحران و بروز تغییرات حتمی به گوش می رسد.  راه به عقب نیست و حتی درصورت ایجاد اجماع منطقه ای، تعریف جدید و اضطراری نسبت به نوعیت نظام پسا «جمهوری» استبدادی کنونی به میان می آید.

 امکان تغییر جهت گیری ایران به سوی طالبان بیشتر شده است. درین میان تنها کشوری که عقب درِ انزوا ایستاده، هندوستان است. هیچ تعامل یا طرحی، حرف آخر را نمی زند. کلید ختم جنگ دردست هیچ قدرت خارجی و داخلی نیست؛ فقط همگرایی تمویل کننده های جنگ، نخستین گام درجهت قطع آتش است و سپس نیروهای داخلی روی خط ترسیم شده حرکت خواهند کرد.