-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲, پنجشنبه

غفور لیوال برای آینده، تخم منازعه می پاشد


ارگ از سیاست های ناکام و شکست خوردۀ خویش روی گردان نیست.

 بنا گزارش واصله از ایران، غفور لیوال  سفیر کابل  در تهران، به دستور اشرف غنی، نقش متفاوت کاربردی خویش را با توزیع   تذکره نا مصوب و رد شدۀ ( قومی سازی) درجامعه مهاجرافغانستان درایران آغاز کرده است. شناسنامه برقی جعلی درداخل افغانستان با اعتراض و موانع عمومی رو به رو شده اما غفور لیوال درایران هفت سایت توزیع شناسنامه تحمیلی ایجاد کرده و روزانه هزاران مهاجر، مجبور اند برای انجام کارهای خویش تذکره با پسوند قومی را اخذ کنند.

این درحالی است که هیچ نماینده گی یا سایت توزیع شناسنامه مورد منازعه، درپاکستان ایجاد نشده است. حتی درپکتیا سایت توزیع تذکره وجود ندارد. سیاست ناکام تیم ارگ تاکید برین دارد که این شناسنامه به هر طریق ممکن ( به زور یا به رضا و هدف گیری مجبوریت های مردم) بالای تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها به طور کامل تطبیق گردد. این فرآیند باطل درشمال نیز شروع شده است.

   واقعه دیگری که ارگ و ادارۀ احصائیه از مردم پنهان کرده اند، هک شدن بانک سوانح در دستگاه مرکزی ادارۀ احصائیه است. شهرت همه ای کسانی که از پاکستان، ایران و چین تذکره گرفته بودند، به طورکامل به سرقت رفته و شناخت نامه خانواده ها که درتذکره ثبت بوده، دراختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است.