-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

شکست ترامپ به چه‌ معنی؟

احمدولی مسعود: 

شکست ترامپ، شکست استبداد و خود شیفتگی، شکست جنون قدرت و خود کآمگی، در برابر دیموکراسی و قانون، در مقابل خرد جمعی و شرافت انسانی بود.

اگر پای دموکراسی و فضایل دیگری نبود، ترامپ در آخرین فصل سیاسی و فیزیکی اش، با دیوانگی قدرت و امکاناتی که در دست داشت، به آسانی می‌توانست یک دورهٔ دیگر به زور یا به رضا حکومت کند. به خصوص که رقیب خود را همواره ضعیف و تنبل می‌خواند.

تمدید زمان حکومت‌داری خود را اعلام می‌کرد، قاضی شهر را حکم می‌داد، به کمیسیون انتخابات رشوه می‌فرستاد، ماشین تقلب را مهیا می‌نمود، عدهٔ را به آرزوی چوکی و جمعی را با پول می‌خرید. خلاصه این‌که بقول معروف، هرچه اکثریت نا آگاه و اقلیت خاین را در شهر سراغ می‌داشت، اجیر می‌گرفت تا در فرجام قدرت نامشروع خود را حاکم جمهور می‌ساخت.

در سیاست، طبقهٔ خاصی در بالایی هرم سیاست قرار می‌گیرند بنام سیاست گر فضیلت گرأ، کمترین فضیلت اش این است که هیچ‌گاهی حاضر نیست، خود و شرافت انسانی خود را به حراج بگذارد، چه رسد به فروش مردم و مملکت.