-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۳, سه‌شنبه

اشرف غنی نخست وزیر اجرایی معرفی کرد!

 کبیرخان عیسی خیل ( دریشی سرخ تیره، بو سرخ آتشی)بر اساس فرمان اشرف غنی، یک ادارۀ پخپل سر دیگر به نام واحد حقوقی ریاست جمهوری ایجاد شده؛ درحالی که کار و خدمات رسانی به مردم درک ندارد.

طرفه این که کبیرخان عیسی‌خیل رییس‌ عمومی این واحد معرفی شده است.

عیسی‌ خیل از همنشین های داکتر فضلی است و در لندن مصروف رستورانت داری بود.

بر بنیاد این فرمان تمام ارگان‌های دولتی مکلف‌اند که مسوده تفاهم نامه‌ها، موافقت نامه‌ها، معاهدات و قراردادهای تجارتی و اقتصادی را در هماهنگی با این واحد طی مراحل کنند.

این یعنی انتقال صلاحیت وزرای اقتصاد، تجارت، مخابرات، ترانسپورت، انرژی و آب، معادن، عدلیه و احتمالا چندین  وزارت و اداره دیگر زیر نظر ارگ و کبیر عیسی‌خیل درنقش نخست وزیر اجرایی، امور محوله را رهبری خواهد کرد.

اشاره: سرمذاکرات دوحه، حکومت مؤقت، گرسنه عمومی، کشتن یک جوان به خاطر صد افغانی و... اصلاً خبر نیستند.