-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۲, دوشنبه

اشرف غنی در سه راهۀ سرنوشت

 

محاکمه، محکوم به اعدام یا قلعه بند در کابلتاریخ گردشی درافغانستان «معاصر» حد اوسط در هر بیست یا سی سال اتفاق افتاده است؛ افزون برغلتیدن متوالی به چپ و راست، گاه از سطح به بالا و گه، از بالا به سطح فروافتاده است. تفاوتش با چرخه حوادث دیگر کشورها این است که دگرگونی، مثل بلدورز هیولا آسا، غرش کنان از راه می رسد و آن چه را که در عقبش ساخته و پرداخته شده، سر از نو تسطیح و نا پدید می کند. 

درچرخۀ حال، سوژه اصلی اشرف غنی است. گویا سه دورۀ عبرت بار را برایش اشاره داده اند:

1. دور شاه امان الله درست هفتاد سال ( 1929) پیش که با فرار از کشور سپری شد.

2. سرنوشت دکترنجیب الله که قریب 29 سال پیش که قربانی محاسبات خودش شد. 

3. استاد برهان الدین ربانی که با عبور از یک ولایت به ولایتی دیگر، تا آخر ماجرا درخط مقاومت و جنگ پایمردی کرد و سرانجام به اثر کودتای درونی و بیرونی، همراه احمد شاه مسعود، از صحنۀ نظامی وسیاسی کنار زده شد.

به نظر می رسد که سرنوشت اشرف غنی از هرسه زمامدار سلف خویش متفاوت است. نه راه فرار دارد؛ نه مانند دکترنجیب الله به عامل طالبان می تواند تکیه دهد؛ و نه چانس دارد که رهبر «مقاومت» جدید علیه طالبانیزم شود. 

 چرا؟ 

کارنامۀ وی با سه رهبر پیش گفته، از بیخ و بن متضاد و حتی درپنج سال اخیر درمسند حکمروایی نیات «ضد ملی» خود را به کرات و مملو از لجاجت به ثبوت رسانیده است. هیچ گاه درجنگ های مقاومت ملی برای پاسبانی از افغانستان سهم و حضور ریشه ای نداشته است. هماره درنقش مأمور ملل متحد و امریکا لفاظی در «میتینگ» ها شرکت کرده و معاش گرفته است. ملل متحد و امریکا که او را در ارگ کابل نصب کردند؛ حالا طرح دیگری دارند و غنی مفلوک شدنی است.

با این حساب، خوش اقبالی هم درنصیبش نیست که مانند شاه امان الله به خارج برود.

مانند استاد ربانی، جایگاه دینی، جهادی و مردمی ندارد که با «دیوهای مست» طالبی پنجه درپنجه اندازد. کم وبیش سرنوشتش با دکترنجیب پهلو می زند. اما این آخرخط است. اول باید لباس نیابتی تازه برتن کرده و چندی همچو عامل مستقیم ایران و غیرمستقیم هند درنبردهای آینده سرگردانی بکشد.

آنگاه سه گزینه درانتظارش خواهد بود:

محاکمه، اعدام یا قلعه بند در کابل