-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

چی بی غم باش بود آن شاه شجاع الملک

                         زان لب شیرین، سخنم آرزوست      قند و شکر زان دهنم آرزوست

                        سوخت دل از گرمی هندوستــان      آب و هـــوای وطنـــم آرزوست

                        چند زنم ناله به بیت الحــــــــزن       یوسف گل پیرهنـــــم آرزوست

                        باز به کویش روم ای شاه شجاع        زان که هــــوای وطنم آرزوست