-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱, چهارشنبه

بی توجهی به فرهنگ همانند ویران کردن تندیس های بوداست


        نوشته ی : اسماعیل فروغی       خبرشدیم که دولت افغانستان برای چندمین بار، برای مرمت بناهای تاریخی، باز شش میلیون دالرازمنابع خارجی به چنگ آورده است . امیدواریم اینبارهمانگونه که جناب شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان وعده داده است ، این کمک ها درجایش به مصرف رسیده ، بازبه کیسه های دزدان فرهنگ راه نیابد .  

       این که چند کاخ خراب شده را مرمت و رنگمالی کردند خوب کردند ؛ اما :

      ـ وقتی به خاکروبه ها ودیوارهای روبه زوال اولین مدرسه وخاستگاه مولانای بزرگ بلخ می بینی ؛ وقتی آرامگاه محقر و روبه نابودی ابوریحان بیرونی دانشمند شهیرشرق را نگاه میکنی ؛ ووقتی قامت بلند منارتاریخی جام ـ قدیمی ترین و بلندترین منارآجری دنیا را نزدیک به خم شدن و فروریختن می بینی .... ؛  مرمت و رنگمالی کاخ های پغمان وجبل السراج را نمایش سیاسی– تبلیغاتیِ بیشترنمی پنداری . به نظرات می آید که کسانی قصد دارند با تردستی به چشمان تو وچشمان تمام مردم خاک پاشیده ، همه را همانند کودکانی خوردسال فریب بدهند. به نظرات میآید دستان سیاه ومرموزی برای نابودی تاریخ و فرهنگ تو به کارافتاده است .

               مگرچه فرقی وجود دارد بین نابود کردن تندیس های بزر گ بودا توسط  طالبان و بی توجهی و بی پروایی نسبت به حفاظت ومراقبت ازآثاروآبدات تاریخی کشورتوسط حاکمانِ کابل ومولتی میلیونران جهادی ؟ به باورمن میان این دوشیوه ی برخورد ، فرقی وجود ندارد . طالبان با یک انفجارقوی در یک لحظه تندیس های بودا را به خاک یکسان کردند و طالب خصلتان حکومتی ـ جهادی با بی توجهی به آثار فرهنگی ، به مرورزمان ارزشهای تاریخی ـ فرهنگی را ویران می نمایند . بی توجهی به آثار وبناهای فرهنگی ـ تاریخی ، درست همانندویران کردن پیکره های بودا یک نتیجه در پی دارد که آن هم ویرانیست .

     اگررهبرانِ دولت افغانستان وامپراتوران بی رعیت ، اندک ترین باورواحترام به مردم وفرهنگ مردم می داشتند ، طی این نوزده سال ـ با دراختیارداشتن اینهمه قدرت و ثروت ، به حالِ این همه آثار وبناهای تاریخی ـ فرهنگی دل می سوختاند ؟

     من و کسان دیگری مثل من باربار به این مهم پرداخته و مسأله را رسانه ای کرده ایم ؛ اما مثل اینکه گوش شنوایی نباشد ، همه مسوولان به جای توجه به مرمت آثار و بناهای باستانی ، به جیغ ها وگزافه های شان ادامه داده ،  فقط بدنبال حفظ و ادامه ی قدرت و به دنبال ثروت اندوزی ، گروه بازی و تبارگرایی های شان بوده اند .

      امیدواریم اینبارچنان نشده ، بازهم همه ی این شش میلیون دالر، راهی کیسه های دزدان فرهنگ نشود .