-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۷, چهارشنبه

اولویت پایتخت، نصب چشم های دیجیتالی نیست


 امرالله صالح، ژورنال نویس «شش ونیم» خبر داد که با نصب شبکه دوربین های امنیتی مداربستۀ پیشرفته در سراسر پایتخت،  نظارت بر خلاف ورزی ها و کارکرد جنایت پیشه های درون شهری سیستماتیک خواهد شد.

ایشان فراموش کرده که ابتداء بر شبکه سراسری برق رسانی حداقل در سطح پایتخت اشارتی بکند؛ چون، اعلام سامانه صد میلیون دالری نظارت پیشرفته در شهر های شلوغ، بدون انرژی برق، یک فکاهه است.

وی هماره به جای ریشه و علل جنایات، معلول و ماحصل را تازیانه می زند؛ مانند تخریب عبث و بی رویۀ سینما پارک. 

جانیان گرسنه، بیکار و دست شسته از هرنوع بهبودی در زنده گی، اکثراً جوان و در ردۀ سنی 14 تا 25 سال اند. اولویت جامعه، تبدیل شهر به چشم های مدار بستۀ فاقد احساس نیست؛ نیاز اساسی، نان وکار و توقف چور وغارت کود های 91 و درآمد گمرکات است؛ برگرداندن پول های دزدی شده به وسیلۀ همایون قیومی، اکلیل حکیمی و نادرآتش و صد ها متخلف دیگر است. 

شش هزارآدم کش حرفه ای را به سلامت آزاد کردید؛ دام دوربین ها را برای یتیم ها و گرسنه های بازمانده از شهدای افغانستان می گذارید که چی شود؟ این ها چقدر از گفتن دروغ و جعالی لذت می برند! متفکر دوم تعصب نیز پنج سال پیش با طمطراق گفته بود که تولید انرژی برق درافغانستان تا آن جا سر ریزخواهد شد که سراسر منطقه را روشن خواهد کرد. حالا کسی نیست که همان دعوایش را به یادش بیاورد.

ازهزینۀ دوربین ها کسرکنید، به مردم خدمات بدهید.