-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۸, پنجشنبه

«پایان تاریخ» برای امریکا فرا رسیده


ترمپ بی جهت نگفته بود که امریکا «فلج» شده است. او به صحنه آمد تا رفع نقیصه کند؛ اوضاع بدتر شد. 

دموکراسی کلاسیک امریکا را موریانه زده و نیازمند تجدید حیات است. فضیلت و مدارا درسیاست های داخلی و خارجی، جایش را به رزیلت، فاشیسم اجرایی و زبانی خالی کرده است. درک ماهیت اتحاد امریکا با تروریست ها درافغانستان اکنون ساده است.

 این پوست اندازی سیاسی و اجتماعی درامریکا را که در نمایه های تلویزیونی می بینیم، یک شبه پدید نیامده؛ بلکه برآیندِ چندین دهه است. حتی از زمانی که با فروپاشی ناگهانی شوروی، به دروغ، «پایان تاریخ» را شعار دادند. درواقع «پایان» برای خود شان نیز شروع شده بود. فروپاشی شوروی با سروصدا اتفاق افتاد، اما همزمان زوال بی صدای امریکای به ظاهر فاتح نیز کلید خورده بود. اکنون پایان تاریخ به امریکا مصداق دارد؛ زیرا توان جهانخواری را از دست داده است.

امریکا درسکوی قدرت برتر، بعد از شوروی، گیرش ودهش اقتصادی خود را بر مبنای بلعیدن یک کشور خارجی در هر ده سال تنظیم کرده بود. ویژه گی جامعه سرمایه داری همین است؛ ورنه به نفس تنگی می افتد. بلعیدن افغانستان و عراق تقریباً درد سری نداشت؛ اما چون نوبت به سوریه رسید، دست روسیه جدید از آستین کهنه شوروی بیرون زد و گلویش را گرفت. داعش سازی کاری از پیش نبرد و در تقسیمات لیبیا نیز لقمه کلان نصیب امریکا نشد و در ده سال پسین، هرچه خود را به زمین و زمان زد، ایران را نتوانست ببلعد؛ روسیه، چین و هند ( قدرت های برترآسیایی) حتی اجازه ندادند که لقمه چرب ایران به دهانش نزدیک شود.

حالا یا امریکا حدو اندازه مصارف بالا و مفت خوری خود را محدود کند؛ یا به فروپاشی داخلی برود و یا «تخت یا تابوت» گفته، به یک کشور دیگر حمله ور شود. امکان چنین خیزانداختن ها دیگر وجود ندارد. تراست ها، کارتل و کل ساختارسرمایۀ داری متمرکزدولتی نیاز دارد خود را سر از نو «پروگرام» کند؛ یعنی امریکا دیگرابراقتصاد یا ابرقدرت بی رقیب نیست. خودش را به ریاضت تاریخی آماده کند.