-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۰, شنبه

احمد مسعود: امکانات اقتصادی در دست گرگ های پیر است!

 عبدالهادی نوری

احمد مسعود در مصاحبه با نشریه مک لنز:

افغانستان از دست طالب و داعش درهم نمی شکند؛ آن چه می شکند، تفرق قومی است.

احمد مسعود در بخش دیگری از گفت و گو با نشریه مک لینز، چنین می گوید:

با تاسف برای آدم های میانه رو مانند من که افراطی نیستم؛ و با تعصب مذهبی و قومی سروکارم نیست؛ درین ره مشکلات سختی وجود دارد؛ زیرا افراد رادیکال مردم را به سوی خود می کشانند. مردم هراس ازین دارند که زنده گی من چه خواهد شد؟ آن ها درین باره می اندیشد که حق من در کجاست؟ عناصر افراطی با برگه ترساندن مردم بازی می کنند و شماری از افراد که دریک دوره به میانه رو ها شهره بودند؛ اکنون موقعیت خود را باخته اند.

در میان تاجک ها هر شخصی را که سراغ کنید می گوید ازین حکومت متنفرم. از غنی به خاطر آن که روحیه فاشیستی دارد؛ نفرت دارم. شما شاهد این موارد هستید. هیچ گاه شاهد چنین چیزی در میان پشتون، تاجک، هزاره، ازبک نبودیم. به غیر از همین تقسیم بندی، نه طالب قادر به شکستن روحیه افغانستان است؛ نه داعش.

احمد مسعود در پاسخ به این که چه گونه می توان برضد این روحیه مبارزه کرد؛ چنین می گوید:

درحال حاضر، متاسفانه بسیاری از چهره ها کاری از دست شان ساخته نیست. آن ها مانند آن چه گرگ های پیر در اختیار دارند، از داشتن قدرت اقتصادی بی بهره اند. آن ها امکانات در اختیار شان نیست. بسیاری چهره ها برای نمایش آموزه ها و توانمندی خویش فضای مانور مناسب در اختیار ندارند. چیزی که وجود دارد این است که چهره های سال خورده از دیر زمانی رشته بازی را در دست دارند و درین کار خبره اند. آن ها استعدادی برای انجام حکومت داری ندارند مگر خوب توانسته اند به حیث چهره های پوپولیستی ظاهر شوند.