-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۱, یکشنبه

معذرت خواهی برای اشتباه تایپی:


در سلسله ی روایات زنده گی من که هفته ی گذشته نشر شده است، به جای نام شادروان عبدالرحیم فرزام، نام رفیق عزیز ما محمد انور فرزام را به به گونه ی اشتباهی نوشته ام.

آرزو دارم رفیق محترم انور فرزام از غلط غیر عمد من بگذرند.

شادروان رفیق عبدالرحیم فرزام، دست یار تازه بر گماشته شده ی آقای دوستم بودند که به اثر تصادم موتر شان جان باختند و من هم دیر بعد ها خبر شدم.

تکرار عذر دارم از رفیق انور فرزام.

  محمد عثمان.نجیب