-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه

حکومت غنی در ایجاد جنگ قومی بین تاجک و ازبک شکست خورد

 گزارش از دو منبع مشعر بود که حکومت غنی قصد کرده بود که آتش جنگ بین ازبک ها و تاجک ها در شمال را برافروزد و با اکمال نظامی و لوژستیکی از نظام الدین قیصاری، ریشه اجتماعی و اقتصادی عطانور را درآورد. 

قیصاری ناگهان درمزارشریف حاضرآمد و عطانور را عامل ربودن پسربچۀ ترکمن کرد.وی حتی خارج از موضوع، خط کشی قومی راه انداخت و اظهار نمود که ۷۵ درصد از جمیعت بلخ ترک تباران می باشند!

همزمان امرالله صالح دریک فاش گویی نا منتظر، وعده کرده است که عبدالروف ربوده شده را تا پانزده روز آینده از چنگ رباینده ها آزاد خواهند کرد. 

این پیام دو نکته را می رساند: یکی این که دولت از محل اختفای کودک ترکمن آگاهی دارد و اوضاع در مجموع تحت مدیریت ارگ است. مورد بعدی این است که روف همین اکنون دراختیار مفرزه های دولتی است و همانند ورق معامله به هدف استفاده سیاسی دربرابر رقبا استفاده می شود.