-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱, چهارشنبه

رهبران طالبان تذکرۀ افغانستان دارند؟

 تا امروز، هیچ کسی موفق نشده است که اثبات کند رهبران ارشد طالبان که کرزی و غنی سال ها جهر می زنند؛ «فرزندان افغان» باشند. معلوم نیست که شرط و شروط « فرزند افغان» بودن از نظر این ها چه می باشد؟

کسی نیست نشان دهد که اسم، ولد، و ولدیت آن ها در افغانستان چی بوده؛ قریه آبایی شان کدام است؛ چی کسی از آن قریه آن ها را می شناسد؛ درکدام مدرسه یا مکتب افغانستان درس خوانده اند؛ کدام مولوی پیر یا جوان، آن ها را می شناسد؛ درکتاب رسیدات، سجل نفوس، نام خودشان و پدر شان چه بوده؛ عکسی از پدر و پدرکلان شان را کی دیده و حالا کی می تواند حاضر بیاورد؛ خانۀ آبایی و اجدادی شان درکجا بوده؛ گورستان و نشان دست پدر وپدرکلان شان در کجا است؛ اگر چنین نشانه ها که عناصراصلی درشناخت نامه یک فرد به حساب می رود، وجود دارد بیایند پیش شاهدان، از ولایت خود صحبت کرده و نام چند قریه وولسوالی را برزبان بیاورند.