-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۲, یکشنبه

کاروان دوحه، از پنجشیر و شمالی می گذرد

 سقف اخبار و اطلاعات درین روز ها بر بنای «حکومت مؤقت» استوار نگهداشته شده است. 

اما اصل وضعیت این است که طالبان با طرح حکومت موقت، در واقع می خواهند زمینۀ تخریب نهاد ها و ساختارهای تازه ساخت در کشور از جمله، نظام انتخاباتی و اردوی ملی نقش خود را از دست بدهد تا برای کنترول کشمکش ها، پای «امارت اسلامی» درمیان آید.

جاده ای که برای طالبان، به منظور رسیدن به قدرت، از دوحه به سوی کابل کشیده شده، دیر یا زود باید از «شمالی» و پنجشیر بگذرد. راه تفاهم، از همین دو گلوگاه راهبردی می گذرد؛ نه سرراست به دوحه به ارگ کابل. درین مساله هیچ شکی نداشته باشید!