-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۸, چهارشنبه

حاکمان کابل نباید ذوق زده شوند

     نوشته ی : اسماعیل فروغی
     با اظهارات دلگرم کننده ی مشاورامنیت ملیِ رییس جمهورجدید امریکا مبنی بر بازنگری پیمان طالب - امریکا ، آرام آرام خون به رگ های حاکمان کابل دویده ، چنان ذوق زده شدند که رییس جمهورغنی حتا آن را فصل تازه ای درمناسبات دوکشورخوانده ، همه باهم بدون سنجش و تدبیر، دوباره سیاست مقطعی ضد پاکستانی اتخاذ نموده ، بازهمان گزافه ها واظهارات عوامفریبانه واحساساتی ضدپاکستان ، ضد طالبان و حتا ضد زلمی خلیلزاد نماینده ی با صلاحیت امریکا را زمزمه کردند.

 وازآن هم پیشتررفته حتا اعلان جنگ تن به تن دادند .

    به این میگویند " آب نادیده ، موزه را از پا درآوردن . " به این میگویند بی تدبیری، ناسنجیده سخن گفتن و نافهمیده قدم برداشتن .

   آنان فکر کردند بازنگری امریکا ازتوافقنامه ی طالب ـ امریکا ، به معنای اعزام دوباره ی هزاران سربازامریکایی به افغانستان وهزینه کردن سدها میلیارد دالردیگربرای حفظ و بقای قدرت داکتر محمد اشرف غنی و یاران دوروپیش اش میباشد . آنان فکر کردندامریکا بروی تمام کوششهای دوساله اش در راه ختم دشمنی با طالبان ، خط بطلان کشیده ، بازبه میدان جنگ برخواهدگشت.

   آنان حتا نتوانستند درک نمایند که وقتی رییس جمهورجوبایدن ، زلمی خلیلزاد را دوباره به وظیفه ی خطیرنماینده گی ازامریکا ابقا می نماید ، معنایش تأیید توافقنامه است یا رد آن ؟  آنان به این نمی اندیشند که : آیا امریکای خسته ازجنگ ، درحالیکه یکسال پیش طی یک رویداد مهم تاریخی به دشمنی با طالبان خاتمه داده واز یکسال به اینسو حتا یک سربازاش را ازدست نداده است ، بازمیتواند و میخواهد به دشمنی و جنگ روی بیاورد ؟ آیا ممکن است بازامریکا سربازانش را به کام مرگ بسپارد ـ به کام مرگ بخاطرحفظ و بقای حکومتی که اداره ی " سیگر" برای تک تک رهبران اش پرونده های فساد بازنموده است .

   رهبران افغانستان باید بدانند که پروسه ی صلح امریکا با طالبان از زمره ی معدود اقدامات دوران ترامپ است که آقای بایدن هم شدیداً ازآن حمایت کرده وخیلی دوراز امکان است تا به آن پشت پا بزند. رهبران افغانستان این را نیز باید بدانند که آقای جوبایدن که زمانی پاکستان را پنجاه مرتبه مهمترازافغانستان برای امریکا خوانده بود ، نمیتواند به این ساده گی و یک شبه با رد توافقنامه ی صلح با طالبان که پاکستان شدیداً از آن حمایت می نماید ، افغانستان را پنجاه مرتبه مهمترازپاکستان درسیاستهای منطقه ای امریکا بخواند. 

    به باورمن رهبران کابل ازبازنگری توافقنامه ی صلح طالب – امریکا ، نباید ذوق زده شده ، با گزافه های مقطعی وعوامفریبانه ی ضد پاکستانی ، آتش و خون را بیش ازین دامن بزنند . امریکا بروی قول هایی که خلیلزاد به طالبان داده است ایستاده خواهد ماند، منتهی با رویکرد جدیدِ رعایت خواستهای قدرتهای منطقه ای چون ایران ، هندوستان و روسیه ی فدرالی .

      ناظران به این باوراند که برگشت امریکا بر" برجام "، تغیرات ناخوشایند وغیرقابل پیشبینی برای حاکمان کابل درقبال خواهد داشت ــ تغیراتی که همه انگشت حیرت به دهان بگذارند .