-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۲, جمعه

استاد عطا درنقش «چوپان دروغگو»

بعد از برچیدن بساط وزیر بهداشت از سوی اشرف غنی، استاد عطا بار دیگر از نظر حیثیتی درچاه تیره و تاری سرنگون شده است. این بار موقعیت نامبرده سخت پرچالش است. به نظر می رسد این بار، انگشت شمار کسانی درکنار استاد عطا برای مقابله با اشرف غنی موقعیت بگیرند که بدون شک، موضع گیری نا پایدار خواهد بود.

درحال حاضر، نه مردم سر شعارها و مارش های لفظی استاد عطا حساب می کنند، نه روشنفکران، نه اعضای تنظیم و نه رهبران سیاسی در باشگاه مخالفان اشرف غنی.

عطا درنقش همان «چوپان دروغ گو» ظاهر شده است که چند دوره مردم را ترسانده بود که هله گرگ آمد!

مردم تفنگ و تلوار برداشته از خانه بیرون زده بودند؛ اما از گرگ خبری نبود. 

چوپان این فریبکاری را چند بار تکرار کرد و اعتبارخود را به زمین زد. از قضا روزی به راستی گرگ درمحله افتاد و رمه را در ربود. چوپان چیغس کنان به دروپنجره ساکنان روستا می کوبید که هله برون شوید که گرگ آمده و احشام را دریده است. هیچ کسی از جایش تکان نخورد. او بارها دروغ گفته و با مردم بازی کرده بود!