-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۷, سه‌شنبه

لطیف محمود درخط زوال پیش می رود


 من لطیف محمود را درتلویزیون آریانا دیده بوده و با هم صحبت های داشته ایم؛ و حالا که در حکومت شاهد خط کشی های گفتاری، کلیشه یی و دستورمآبانه وی می باشم، عجبم می آید!
به این می گویند تحول پذیری منفی ومعکوس.
بعضی لحظه ها که دقت می کنم به حرف ها و پیش آمدش به مجری و مهمان برنامه، دردلم می آید که او دیگر هیچ گاه «جور نخواهد شد.» و درمسیرپیشرفت طبیعی گام به گام درهیچ عرصه یی بازنخواهد گشت.

 از محیط، روزنامه نگاری شماری از آشنایان دیگر هم به حکومت رفته اند؛ اما هیچ یک مانند لطیف محمود، مغز و اندیشه و واقعیت نگری اش، سر از نو با مایع زهری ادبیات چهارچوبی و شعاری از نوع اشرف غنی خمیر نشده است. غنی که بیت المال را فقط به هدف استخوان شکنی داخلی به کار می گیرد، برای برخی نورسیده های اداره چنان فضای مسمومی ایجاد کرده که دردفاع ازبطالت یک گروه مجهول که تعلقیتی بومی چندانی به منافع افغانستان ندارد، حتی موازنۀ روانی خود را به قمار گذاشته اند.

لطیف، متأسفانه زمانی به حال خواهد آمد که همه چیزش زیر وزبر شود. او هنوز نمی داند که دربند قاتلان پدرش، دراسارت اداری محترمانه به سرمی برد. وی مطلق به نماد آزاردهندۀ یک دیدگاه فرمالیته و روز به زوال تغییرماهیت داده است. فواد امان متانت خود را نگهداشته و ظاهراً به بردۀ داوطلب و تابع چنین موقعیت های گذرا روح خود را تسلیم نکرده است. او ظرافت و هوشمندی ظریف تری را از خود بروز داده و امیدواریم، کارآمدی خود را برای افغانستان هچنان نگهدارد.