-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

وزیردفاع برکنار شده است

 

اشرف غنی دست اسدالله خالد را از کار گرفته؛ اما هنوز امکان برگشتاندن وی به وظیفه وجود دارد. 
طبق گزارش به دست آمده، حاجی اسدالله خالد از مقام وزارت دفاع برکنار شده است.

از زمانی که کلیه اختیارات سکتورهای دفاعی از دست اشرف غنی گرفته شده بود، اسدالله خالد ( فرد نزدیک به استاد سیاف) به حیث نماینده سکات میلر، امور جنگ وعملیات را اداره می کرد. اسدالله خالد گزارش عمومی وزارت دفاع را عمدتاً به اسکات میلر می داد. چون غنی با هرگونه عملیات علیه طالبان مخالفت می ورزید، اسدالله خالد دربارۀ راه اندازی عملیات جنگی از غنی دستور نمی گرفت. درین مدت هرتغییری که از سوی اسدالله خالد رونما می گشت، با مخالفت اشرف غنی مواجه می شد. 

پیش ازین، اشرف غنی چند بارتصمیم به برکناری اسدالله خالد داشت؛ از وی خواسته بود که استعفا بدهد؛ اما از سوی فرمانده نیروهای حمایت قاطع – اسکات میلر- ممانعت می شد. 

اسدالله خالد روابط عمیقی با حلقات امریکایی دارد. خواهرش دردفترخلیلزاد کار می کند و درین اواخر مشاورین غنی این خطر را به وی گوشزد کرده بودند که همزمان با تشکیل حکومت مؤقت، ممکن است امریکایی ها کوشش کنند که به وسیله اسدالله خالد، ارگ را از دارودسته غنی تصفیه کنند. اکنون گزارش می شود که غنی از جانب خود، دست اسدالله خالد را به خاطر وفاداری به سکات میلر و خلیلزاد از کار گرفته است. نقش امرالله صالح به نسبت نداشتن روابط خوب با اسدالله خالد، نیز درین زمینه محرز به نظر می رسد. اما کشاکش ها جریان دارد و امکان بازگشت خالد به وظیفه هنوز هم وجود دارد. 

بعد از روی گردانی غنی از خلیلزاد، تماس های کارساز بین خلیلزاد، دکترغنی و استاد سیاف درجریان است.